Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: X lat Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II 2000-2010
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2010
Autor: 
(red.) mgr Ryszard Zawadowski
Opis: 

Niniejsze opracowanie dotyczące 10-lecia działalności Stowarzyszenia pamięć Jana Pawła II dedykujemy Ks. Stanisławowi Kard. Dziwiszowie Metropolicie Krakowskiemu - najwierniejszemu z wiernych, sekretarzowi i przyjacielowi Ojca Świętego Jana Pawła II, który od początku naszej działalności był przy nas duchowo i wspierał nas modlitwą oraz błogosławieństwem.

Szanowni Państwo !

Wybór w dniu 16 października 1978 r. na Stolicę Piotrową, jako 264 Papieża Ks. Karola Kardynała Wojtyłę - Metropolitę Krakowskiego stał się bodaj największym wydarzeniem w historii Polski od czasu przyjęcia przez Mieszka I wiary chrześcijańskiej 19 kwietnia 966 r.
Jan Paweł II od pierwszej chwili stał się szczególną osobą prawie dla wszystkich Polaków w kraju i na całym świecie bez względu na wiek, wyznanie, zawód i wykształcenie. Budził poczucie dumy narodowej, satysfakcję i niesamowitą radość z tego dzieła Opatrzności Bożej. Pomimo, że był On głową kościoła katolickiego, z Jego historyczną misją i pontyfikatem utożsamiali się ludzie innych wyznań, religii i całe rzesze osób świeckich, a przede wszystkim konsekrowanych. Nie ma praktycznie dziedziny aktywności ludzkiej, w której pojedyncze osoby czy zespoły ludzkie nie wyrażałyby swojego związku emocjonalnego z Janem Pawłem II. Żaden pontyfikat w ponad 2000 - tysięcznym okresie Kościoła nie wzbudził takiej aktywności, nie pozostawił po sobie tyle form upamiętnienia, ile ten, który stał się inspiracją dla naszej działalności - jak się okazuje jedynego w Polsce i na świecie świeckiego Stowarzyszenia p.n. Pamięć Jana Pawła II. W naszym gronie znalazły się osoby, które z ogromnym stosunkiem emocjonalnym i zaangażowaniem związały się z pontyfikatem Jana Pawła II, na swój sposób dokumentując go, gromadząc materialne dowody tego historycznego zdarzenia w dziejach naszego narodu.
Bez wątpienia największą inspiracją do takich zachowań była sama postawa Ojca Świętego, jego otwartość, ogromna ilość pielgrzymek, niespotykana ilość opublikowanych przez Niego dokumentów, niekonwencjonalne zachowania czy wreszcie nieprawdopodobna otwartość i okazywana przez Niego miłość bliźniemu oraz akceptacja wszystkich, którym był bliski.
W okresie Jego pontyfikatu pojawiła się myśl o integracji wszystkich zbieraczy i kolekcjonerów pamiątek papieskich. Nie sądziłem wówczas, że po tylu latach społecznie, bez etatów, zaplecza i wymaganej bazy powstanie tak ogromne, bogate dzieło upamiętniające Jana Pawła II. Nasze działania wiązały się z myślą o kolejnych pokoleniach, które przejmą po nas wiedzę i tę ogromną miłość jaką Go obdarzaliśmy.
Do 1997 r., a więc tuż przed XX rocznicą wyboru Ks. Karola Kardynała Wojtyły na Papieża Jana Pawła II, najbardziej znanymi formami kolekcjonerstwa pamiątek papieskich było zbieranie książek i wydawnictw albumowych, znaczków pocztowych i datowników, gromadzenie monet i medali czy różnego rodzaju pocztówek, widokówek, obrazków z Jego wizerunkami, a także czasopism i gazet. Każdy kolejny rok pontyfikatu budził nowe, bardzo ciekawe inicjatywy nie tylko kościelne, ale przede wszystkim samorządów lokalnych i osób prywatnych oraz wszelkiego rodzaju firm i instytucji. W kraju, w różnych miejscach i środowiskach, powstawały dzieła dedykowane Ojcu Świętemu, bardzo oryginalne i niespotykane wydania czy różnorodne wyroby. Coraz więcej ludzi zdawało sobie sprawą, że wraz z upływem okresu posługi Jasna Pawła II należałoby usystematyzować i skompletować dane zbiory, często o określonej, jednorodnej tematyce. Kolejnym dylematem było uzupełnianie zbiorów i opracowywanie. To wymagało szerokich kontaktów oraz współdziałania z innymi instytucjami czy instancjami kościoła. Niestety, zbieracze i kolekcjonerzy często napotykali na przeszkody prawie nie do pokonania i na brak zrozumienia dla ich pasji, pomimo że wiązała się z tak znamienitą Osobą!
Początek zorganizowanego ruchu kolekcjonerskiego pamiątek związanych z pontyfikatem JP II tzw. „papaliów” datuje się na rok 1997 r. Pierwszy ruch organizacyjny w tym kierunku został wykonany przez Chełmski Klub Kolekcjonerów, którego byłem wówczas prezesem i który wzorując się na Ośrodku Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie na bazie moich zbiorów powołał w swojej strukturze w czerwcu 1997 r. instytucję o podobnej nazwie. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II przy Chełmskim Klubie Kolekcjonerów - członka Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich z siedziba w Krakowie. W tym samym roku postanowiliśmy zainicjować cykl spotkań ze zbieraczami i kolekcjonerami pamiątek papieskich. Odbyły się one w formie konferencji w Krakowie, Warszawie i Lublinie, aby zainicjować powołanie do życia w 2000 r. ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II, które w okresie późniejszym przyjęło nazwę Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II, a ostatecznie od 2007 r., już po śmierci Ojca Świętego - Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II. W wyniku sugestii Nuncjusza Apostolskiego nastąpiła też zmiana nazwy Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu JP II na Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, które jak nazwa określa całkowicie społecznie gromadzi, opracowuje i prezentuje zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia wszystko, co wiąże się z pontyfikatem JP II. Efektem jest olbrzymi wielotematyczny zbiór „papaliów”, a przy tym na niespotykaną skalę wiedza o występujących i pojawiających się w Polsce formach upamiętnienia pontyfikatu. Realizując zadania statutowe, aktywność przejawiamy we wszystkich możliwych środowiskach, mobilizując głównie samorządy i współdziałając z instytucjami, nie tylko zajmującymi się tematyką papieską. Przy ogólnym poparciu i zrozumieniu naszych działań oraz intencji różnie wygląda podejście strony hierarchii kościelnej - zachowania te pozostawiam bez oceny, chociaż z nutką żalu, rozgoryczenia i nawet często zdziwienia, z racji traktowania tematów związanych z tak wybitną przecież głową kościoła katolickiego.
Nasze sukcesy i osiągnięcia prezentowane w niniejszym opracowaniu z ogromną radością i satysfakcją dedykujemy najwierniejszemu z najwierniejszych, sekretarzowi Jana Pawła II Ks. Stanisławowi Kard. Dziwiszowi. Nie byłyby one możliwe bez aktywnej współpracy wszystkich członków Zarządu i innych członków z terenu całego kraju, a w szczególności mojego zastępcy kol. Grzegorza Kaniewskiego z Gostynia. Pokazane w opracowaniu wydania kart pocztowych, stempli i datowników to jego pomysły, powstałe przy artystycznym wsparciu Kol. Czesława Wosia z Ostrowa Wielkopolskiego, twórcy wspaniałych ekslibrisów papieskich. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa władz samorządowych m. Kamieńska na czele z Burmistrzem mgr inż. Grzegorzem Turlejskim. Muszę jednak z przykrością stwierdzić, że są takie samorządy w gronie 102 które nadały Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela, które „zapominają” o tym fakcie w swoich materiałach promocyjnych czy na stronach internetowych miast i gmin.

Szanowni Państwo!

Kolejne lata działalności będą opierały się na dotychczasowym dorobku i nie boimy się żadnych ocen, bowiem to, co zrobiliśmy i robimy dla pamięci o Wielkim Polaku, jest nie do podważenia!. Przedstawione w opracowaniu szczegółowe kalendarium naszych inicjatyw powinno zachęcić innych do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu i podejmowania kolejnych wyzwań.. Zamieściliśmy tu wszystkie bez wyjątku wydane przez nas edycje towarzyszące realizacji zadań statutowych, które mają charakter katalogowy dla innych zbieraczy i kolekcjonerów. Pragnę też szczególnie podziękować Oficynie Wydawniczej DEKORGRAF z Żagania za ogromne zaangażowanie w realizację pozycji oraz wspierającym nas sponsorom (stosowny wykaz zamieszczamy na kolejnych stronach).

mgr Ryszard Zawadowski Prezes Stowarzyszenia
Kustosz Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II
Rejowiec F./ Lublin, lipiec 2010 r.