Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. ZARYS DZIEJÓW
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2005
Autor: 
Wiesław Chłopek
Opis: 

Szanowny Czytelniku!

Publikacja, którą oddajemy dziś do Twoich rąk stanowi efekt badań nad historią 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. To pierwsza, tak szeroka i usystematyzowana, próba syntezy poszukiwań badawczych dotyczących dziejów Dywizji. Dotychczas przedstawiały się one nader skromnie i nie odzwierciedlały rzeczywistego wkładu naszego związku taktycznego w zagospodarowanie i rozwój regionu, wpływu stacjonujących tu żołnierzy na życie lokalnej społeczności oraz tworzenie współczesnego oblicza Ziemi Lubuskiej.

Ambicją autora książki było wypełnienie tej luki i przybliżenie Czytelnikowi, w możliwie wierny i obiektywny sposób, historycznej prawdy o latach dawnych i współczesnych oraz prezentacja nieznanych dotąd faktów i wydarzeń. Z zamiarem opracowania tej publikacji nosiłem się od dawna, jednak przypadająca w 2005 r. 60-ta rocznica sformowania Dywizji była ku temu najlepszą okazją. Autor wykorzystał dostępne mu dokumenty źródłowe, relacje bezpośrednich uczestników opisywanych wydarzeń oraz inne materiały istotnie wzbogacające treść niniejszej pracy, a stanowiące świadectwo trwałych dokonań dowódców, sztabów i zwykłych żołnierzy w życiu mieszkańców regionu, w tym społeczności wojskowej. Konstrukcję publikacji określa bieg poszczególnych wydarzeń. Podstawą autorskiego przekazu jest układ chronologiczny, z wyraźnym podziałem na okres formowania Dywizji, jej restrukturyzację i współczesny kształt. Przedstawiono w niej wiele istotnych faktów i epizodów z życia dywizyjnych oddziałów i pododdziałów, zwłaszcza w sferze szkolenia, kultywowania tradycji, udziału żołnierzy w życiu społecznym i kulturalnym. Żołnierska służba sama "pisze" kolejne rozdziały najnowszej historii 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Po raz pierwszy w dziejach przyszło nam realizować zadania w warunkach wojny, w ramach kolejnych zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Wyróżnieniem szczególnym i dowodem zaufania przełożonych do sprawności bojowej Naszej Dywizji, było powierzenie nam sformowania sił głównych i najważniejszych komponentów bojowych IV zmiany PKW. Za ogromny zaszczyt i powód do dumy poczytuję sobie fakt, że to właśnie mnie przypadło w udziale dowodzenie Wielonarodową Dywizją Centrum - Południe. To ogromna odpowiedzialność, a jednocześnie realny sprawdzian dowodzenia swoimi żołnierzami w ekstremalnych warunkach. Bojowy egzamin wszyscy moi podwładni zdali wzorowo. Jest to dla mnie największa przyjemność i nagroda za długie miesiące spędzone na obczyźnie. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że na moich kawalerzystach zawsze mogę polegać. Przyjęte ramy opracowania oraz brak możliwości dotarcia do części dokumentów i innych materiałów spowodowały jednak, iż nie wszystkie fakty znalazły swój zapis na kartach tej książki. Żywię jednak nadzieję, że jej lektura wzbudzi Wasze zainteresowanie, sprowokuje dyskusje i pozwoli w przyszłości wzbogacić formułę tej książki o nowe spojrzenie, nowe treści i wydarzenia, przyczyniając się do poszerzenia dotychczasowej wiedzy o dawnych i współczesnych dziejach Dywizji. Wierzę głęboko, że stanowić będzie przyczynek do dalszych badań, a lubuscy żołnierze swoimi czynami zapełnią kolejne karty najnowszej historii dywizji. Książka kierowana jest do wszystkich, którym bliska jest historia naszego wojska, do młodzieży i dorosłych, którzy wojsko znają tylko z medialnych przekazów i nigdy nie zagłębiali się w specyfikę codziennej żmudnej żołnierskiej służby, do zainteresowanych historią wojskowości, którzy z pewnością znajdą w niej pożywkę dla swej pasji, do kombatantów, dla których lektura książki będzie chwilą osobistej refleksji. Jednakże, jako Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, pragnę ją zadedykować przede wszystkim żołnierzom Dywizji: byłym i obecnym dowódcom oraz kadrze zawodowej, którzy swoje zdrowie i najlepsze lata służby poświęcili kształtowaniu pozytywnego wizerunku macierzystych jednostek i umacnianiu bojowej sprawności Kawaleryjskiej Jedenastej.

Waldemar SKRZYPCZAK
generał dywizji

Ad Diwaniyah, dnia 3 maja 2005 r.